Szeretet Ervel – Er Szeretettel

Imatmk, Imakrsek

Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te bels szobádba,

és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van.

                                                                                                      Máté 6:6

 

 

 

IMA A SZELLEMI NÖVEKEDÉSÉRT

Kérlek Téged, Uram Jézus Krisztus Istene, a dicsség Atyja, add meg nekem a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjelek, és világosítsd meg a lelki szemeimet, hogy meglássam, milyen reménységre hívtál el engem, milyen gazdag az Te örökségednek dicssége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az Te hatalmad rajtunk hívkön. Minthogy hatalmadnak ezzel az erejével munkálkodsz a Krisztusban, miután feltámasztottad t a halálból, és jobbodra ültetted a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden ernél és uralomnál, st minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendben is. "Az lábai alá vetett mindent", és t tetted mindenek felett való fvé az egyházban, amely az teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. (Efézus 1:17-23 alapján)

Kérlek Téged, Urunk Jézus Krisztus Atyja, akirl nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: add meg nekem dicsségednek gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megersödjék bennem a bels ember a Te Lelked által; hogy a Krisztus lakjék szívemben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képes legyek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjem Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussak, az Isten mindent átfogó teljességéig. Te, aki pedig mindent megtehetsz sokkal bségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó er szerint: a tiéd a dicsség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékrl nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Efézus 3:16-21 alapján)

Atyám, imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennem ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessem, mi a helyes, hogy tiszta és kifogástalan legyek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjem az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsségére és magasztalására. (Fil. 1:9-11 alapján)

Atyám, imádkozom, hogy tökéletesen ismerjem meg az Te akaratodat minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessek Hozzád méltóan, teljes mértékben a tetszésedre, és teremjek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjek a Te ismeretében. Ersödjek meg minden ervel a dicsségednek nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútrésre. Hálát adok Neked Atyám, aki alkalmassá tettel engem arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljek. (Kolossé 1:9-12 alapján)

Atyám, imádkozom, hogy gyarapíts és gazdagíts engem a szeretetben mások iránt és mindenki iránt. Ersítsd meg a szívemet és tégy feddhetetlenné a szent életben, Istenem és Atyám színe eltt, amikor az én Uram Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. (1Thessz 3:12-13 alapján)

Atyám, mindenkor imádkozom, hogy Te tegyél engem méltóvá az elhívásra, és töltsél meg engem teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennem, és én is általa a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelmébl. (2Thessz 1:11-12 alapján)

Hálát adok Neked Atyám a kegyelmedért, amit Krisztus Jézusban adtál nekem. Mert a veled való közösségben mindenben meggazdagodhatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megersödött bennem. Nincs hiányom semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben az én Uram Jézus Krisztus megjelenését várom, aki meg is ersít engem mindvégig, hogy feddhetetlen legyek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. (1Kor 1:4-8 alapján)

Atyám, Imádkozom, hogy add meg szolgádnak, hogy teljes bátorsággal hirdessem igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által. (ApCsel 4:29-30 alapján)

 

Imádkozzunk, hogy…

01.  Isten formálja ki Jézus fpapi imája szerinti egységet, kölcsönös tiszteletet, megbecsülést, a másik felemelését, áldását és az egymással való harmóniát a magyar eklézsiában!

02.  A kapcsolatok szív szerint, Szent Szellem általi kijelentés és Krisztus szeretete által ersödjenek meg, hogy készen álljanak a kapcsolatok a Mennyei Atya akarata együttes, közös megcselekvésére.

03.  Szent Szellem kijelentésén alapuló szövetségi kapcsolatok hálózzák be az egész magyar eklézsiát – és ez alapján újuljon meg, ersödjön meg az egymással való együttmködés, együttmunkálkodás sokszínen, szeretetben!

04.  Ers, hatékony, együtt mozdulni képes magyar eklézsiáért, amely sóként hatást gyakorol az egész társadalomra, annak minden területére!

05.  Ima a köztársasági elnökünkért, miniszterelnökünkért, miniszterelnök helyettesekért, miniszterekért, az összes országgylési képviselért, ellenzéki vezetkért – legyen meg a Mennyei Atya akarata az életükben, s rajtuk keresztül a befolyási területeiken is.

06.  A törvényhozás, igazságszolgáltatás és a végrehajtó testületek igazságban, jogosságban való mködéséért és politika-semlegességéért.

07.  Az egyházakról szóló új törvény ne gátolja, hanem segítse az evangélium terjedését, Isten Királyságának elmenetelét Magyarországon – lelkiismereti és vallásszabadságért.

08.  A média terén nyíljanak meg kapuk Isten Királysága számára. Az új médiatörvény valós sajtó- és szólásszabadságot biztosítson Magyarországon!

09.  Az oktatás területén korszer oktatást segít, támogató, törvények szülessenek – fiaink és lányaink korszer, versenyképes oktatásban részesüljenek az országban.

10.  Az egészségügy erkölcsi, gazdasági, szervezeti megújulásáért!

11.  Az ország felemelkedjen a gazdaság területén is. Megersödjenek Isten Királysága szerinti szellemi alapelvek a gazdaságban is: vetés és aratás, adás, adakozás, stb. Tke-beáramlás, a gazdaságban is szellemi, erkölcsi megújulás legyen.

12.  Az elesettek, az „özvegyek, árvák és a jövevények” befogadása, szociális háló biztosítása.

13.  A szegénység ereje és átka megtörjön az adás, a vetés elvének felismerése és gyakorlása által az egész magyar eklézsiában és az egész országban!

14.  Európa éléskamrája legyen újra Magyarország – mind természetes szinten a mezgazdaság és élelmiszeripar fellendülése, fejldése által, mind pedig szellemi szinten!

15.  Az egész országban ismert, közismert legyen az országban él keresztények egymás közötti, egymás felé (és a kívül valók felé) való krisztusi szeretete – s így kiszoruljon a széthúzás, megosztás, irigykedés és vetekedés!