Szeretet Erővel – Erő Szeretettel

Imatémák, Imakérések

Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba,

és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van.

                                                                                                      Máté 6:6

 

 

 

IMA A SZELLEMI NÖVEKEDÉSÉRT

Kérlek Téged, Uram Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja, add meg nekem a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjelek, és világosítsd meg a lelki szemeimet, hogy meglássam, milyen reménységre hívtál el engem, milyen gazdag az Te örökségednek dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az Te hatalmad rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmadnak ezzel az erejével munkálkodsz a Krisztusban, miután feltámasztottad őt a halálból, és jobbodra ültetted a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. "Az ő lábai alá vetett mindent", és őt tetted mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. (Efézus 1:17-23 alapján)

Kérlek Téged, Urunk Jézus Krisztus Atyja, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: add meg nekem dicsőségednek gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennem a belső ember a Te Lelked által; hogy a Krisztus lakjék szívemben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képes legyek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjem Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussak, az Isten mindent átfogó teljességéig. Te, aki pedig mindent megtehetsz sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: a tiéd a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Efézus 3:16-21 alapján)

Atyám, imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennem ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessem, mi a helyes, hogy tiszta és kifogástalan legyek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjem az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. (Fil. 1:9-11 alapján)

Atyám, imádkozom, hogy tökéletesen ismerjem meg az Te akaratodat minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessek Hozzád méltóan, teljes mértékben a tetszésedre, és teremjek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjek a Te ismeretében. Erősödjek meg minden erővel a dicsőségednek nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre. Hálát adok Neked Atyám, aki alkalmassá tettel engem arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljek. (Kolossé 1:9-12 alapján)

Atyám, imádkozom, hogy gyarapíts és gazdagíts engem a szeretetben mások iránt és mindenki iránt. Erősítsd meg a szívemet és tégy feddhetetlenné a szent életben, Istenem és Atyám színe előtt, amikor az én Uram Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. (1Thessz 3:12-13 alapján)

Atyám, mindenkor imádkozom, hogy Te tegyél engem méltóvá az elhívásra, és töltsél meg engem teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennem, és én is őáltala a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. (2Thessz 1:11-12 alapján)

Hálát adok Neked Atyám a kegyelmedért, amit Krisztus Jézusban adtál nekem. Mert a veled való közösségben mindenben meggazdagodhatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennem. Nincs hiányom semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben az én Uram Jézus Krisztus megjelenését várom, aki meg is erősít engem mindvégig, hogy feddhetetlen legyek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. (1Kor 1:4-8 alapján)

Atyám, Imádkozom, hogy add meg szolgádnak, hogy teljes bátorsággal hirdessem igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által. (ApCsel 4:29-30 alapján)

 

Imádkozzunk, hogy…

01.  Isten formálja ki Jézus főpapi imája szerinti egységet, kölcsönös tiszteletet, megbecsülést, a másik felemelését, áldását és az egymással való harmóniát a magyar eklézsiában!

02.  A kapcsolatok szív szerint, Szent Szellem általi kijelentés és Krisztus szeretete által erősödjenek meg, hogy készen álljanak a kapcsolatok a Mennyei Atya akarata együttes, közös megcselekvésére.

03.  Szent Szellem kijelentésén alapuló szövetségi kapcsolatok hálózzák be az egész magyar eklézsiát – és ez alapján újuljon meg, erősödjön meg az egymással való együttműködés, együttmunkálkodás sokszínűen, szeretetben!

04.  Erős, hatékony, együtt mozdulni képes magyar eklézsiáért, amely sóként hatást gyakorol az egész társadalomra, annak minden területére!

05.  Ima a köztársasági elnökünkért, miniszterelnökünkért, miniszterelnök helyettesekért, miniszterekért, az összes országgyűlési képviselőért, ellenzéki vezetőkért – legyen meg a Mennyei Atya akarata az életükben, s rajtuk keresztül a befolyási területeiken is.

06.  A törvényhozás, igazságszolgáltatás és a végrehajtó testületek igazságban, jogosságban való működéséért és politika-semlegességéért.

07.  Az egyházakról szóló új törvény ne gátolja, hanem segítse az evangélium terjedését, Isten Királyságának előmenetelét Magyarországon – lelkiismereti és vallásszabadságért.

08.  A média terén nyíljanak meg kapuk Isten Királysága számára. Az új médiatörvény valós sajtó- és szólásszabadságot biztosítson Magyarországon!

09.  Az oktatás területén korszerű oktatást segítő, támogató, törvények szülessenek – fiaink és lányaink korszerű, versenyképes oktatásban részesüljenek az országban.

10.  Az egészségügy erkölcsi, gazdasági, szervezeti megújulásáért!

11.  Az ország felemelkedjen a gazdaság területén is. Megerősödjenek Isten Királysága szerinti szellemi alapelvek a gazdaságban is: vetés és aratás, adás, adakozás, stb. Tőke-beáramlás, a gazdaságban is szellemi, erkölcsi megújulás legyen.

12.  Az elesettek, az „özvegyek, árvák és a jövevények” befogadása, szociális háló biztosítása.

13.  A szegénység ereje és átka megtörjön az adás, a vetés elvének felismerése és gyakorlása által az egész magyar eklézsiában és az egész országban!

14.  Európa éléskamrája legyen újra Magyarország – mind természetes szinten a mezőgazdaság és élelmiszeripar fellendülése, fejlődése által, mind pedig szellemi szinten!

15.  Az egész országban ismert, közismert legyen az országban élő keresztények egymás közötti, egymás felé (és a kívül valók felé) való krisztusi szeretete – s így kiszoruljon a széthúzás, megosztás, irigykedés és vetekedés!