Szeretet Erővel – Erő Szeretettel

Hitvallásunk

SZERETET ERŐVEL - ERŐ SZERETETTEL

A KERESZTÉNY CSALÁD GYÜLEKEZET
HITVALLÁSA


ISTEN

Isten örök, egyedüli, abszolút, az energia és az anyag forrása, állandó, hiteles minta (etalon) végső bírája mindennek, ami van és ami él. Ő a maximális jót cselekszi minden helyzetben, mert az Ő tettei jelentik a maximális jót. Isten a teremtő. Ő az egész végtelen világegyetemet a semmiből a szavával teremtette. Ezért Ő az egyetlen jogos tulajdonosa mindennek, ami a világon létezik.
Ez a viselkedés a tökéletes szeretet (morális tulajdonság) és lényéből következik, hogy az abszolút igazság (természetes tulajdonság).

„Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.”
(Zsid. 11,3)
„Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!”

(Zsolt. 86,10)
„És táncolva énekelik: minden forrásaim csak tebenned vannak.”
(Zsolt. 87,7)
„Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét. És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan.”
(Zsolt. 9:8-9)
„És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!”
(Ézs. 6,3)
„Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.”
(Zsolt. 25,10)
„És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne.”
(Jn. 4,16)


ATYA


Isten az Atya, aki családi kapcsolat kialakítására törekedett és törekszik minden teremtményével. Ezt a kapcsolatot önként felrúgta az emberiség, de az Atya szeretetétől vezettetve mégis újra akarja ezt a viszonyt helyreállítani. Ezért küldte el Jézus Krisztust és a Szent Lelket.

„Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is őbenne, és egy Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa.”
(1Kor. 8,6)
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
(Jn. 3,16)
„És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.”
(2Kor. 6,18)
„Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!”

(Róma 8,15)

FIÚ


Jézus Krisztus Isten egyszülött fia, aki által van mindenki számára megváltás, a bűnökre bocsánat és örök élet. Őbenne, általa és érte teremtetett minden. A Fiú halála, eltemettetése és feltámadása az evangélium három alapvető ténye, melyek hit által való egyszerű megragadása minden bűnös megigazulását jelenti Isten előtt. Az emberi élet célja és értelme megismerni (szeretet kapcsolatba jutni) Istennel és Jézus Krisztussal az Egyház fejével.

„Másnap látá János Jézust őhozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit”
(Jn. 1,29)
„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él, És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt”
(Jn. 11,25-26)
„Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.”
(Róma 4,25)
„Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, És hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint.”
(1Kor. 15,3-4)
„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.”
(Jn. 17,3)
„És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé.”
(Ef. 1,22)
„Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely Jézus Krisztus.”
(1Kor. 3,11)


SZENT SZELLEM


Isten  személyes megtapasztalását, igazságát, szeretetét, örömét, szentségét, kegyelmét, irgalmát, vezetését és erejét teszi valóságossá minden keresztény számára. Az újjászületés és megszentelődés fontos szereplője. Tanít, bátorít, vezet, fedd, ajándékokat oszt, Jézushoz és Atyához vezet, megelevenít, Krisztus testébe merít, életet, szabadságot, reményt, igazságot, egységet, közösséget, védelmet, örömöt és békességet ad.

„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.”
(Jn. 14,26)
„Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”
(Róma 8,14)
„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.”
(Róma 8,1)
„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.”
(Gal. 5,22)
„Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.”
(Jn. 3,5)
„Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.”
(1Kor. 12,13)
„Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.”
(1Kor. 2,12)
„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.”
(2Kor. 3,17)
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?”
(1Kor. 3,16)

IGEA Biblia Isten írott Igéje, ihletett szava, amelyet az emberiség számára adott, hogy az megismerje Őt és céljait, valamint az ember életének eredetét, okát, célját és értelmét. Életet rejt magában, fegyver és világosság, mely által élhetünk egyedül sikeres és boldog életet, az emberiség „Nagy Használati Utasítása”.

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felké-szített.”
(2Tim. 3,16-17)
„A lélek az ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.”
(Jn. 6,63)
„Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde.”
(Ef. 6,17)
„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”
(Zsid. 4,12)
„Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.”
(1Pt. 1,23)
„A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökké.”
(Zsolt. 119,160)
„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.”
(Jn. 17,17 )


HALÁLA bűn következménye, büntetése. A fizikai halál az emberi test és a lélek-szellem egymástól való elválasztódása. A szellemi halál elválasztódás Istentől a bűn miatt. Az örökkévaló halál örök elválasztódás Istentől, az illető szabad akaratából választja ezt az állapotot bűneihez ragaszkodva inkább, mint Istenhez. A fizikai halál az újjászületett embert is sújtja, de a szellemi és örökkévaló halált Jézus Krisztus feltámadása óta minden ember elkerülheti.

„Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.”
(Róma 6,23)
„Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.”
(Ef. 2,1)
„Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.”
(Jak. 2,26)
„A bujálkodó pedig élvén megholt.”
(1Tim. 5,6)
„És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”
(Mt. 10,28)
„Akinek van füle, hallja mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.”
(Jel. 2,11)
„A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.”
(Jel. 20,14)ÚJJÁSZÜLETÉS-ÜDVÖSSÉGAz Istennel való szeretetkapcsolat létrejötte Isten Szent Lelkének, az Igének és az ember személyes, őszinte, szabad akaratából fakadó döntése, hite és engedelmessége által. A bűnei által Istentől elválasztott ember Isten gyermeke lesz, ezzel részesedik ennek minden kötelességéből és minden jogából. Az újjászületett ember ezzel megnyeri az üdvösséget, ezzel örök életet, testi, lelki, szellemi gyógyulást, szabadulást Sátán fogságából, biztonságot, békességet, bizo-nyosságot kap Isten megmentő szeretetéről és jelenlétéről.

„Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.”
(Jn. 5,24)
„Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.”
(Jn. 3,5)
„Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.”
(Jak. 1,18)
„Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik.”
(Mk. 16,16)
„Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességeteket.”
(Fil. 2,12)
„De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.”
(Mt. 24,13)
„Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek.”
(Zsid. 5,8-9)
„Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.”
(1Pt. 1,5)
„Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?”
(Róma 8,32)


MENNYA fizikailag is látható égen kívül a szellemvilág dimenziója, szűkebb értelemben Isten és követői lakóhelye, illetve leendő lakóhelye. Isten teremtette a maga és „családja” számára. Az igazak halálukkor a Mennybe jutnak, ami Isten közvetlen közelségét jelenti.

„...mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt és megnyugodott.”
(2Mózes 31,17)
„És monda: Oh Uram, mi atyáink Istene! Nem te vagy-é egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna.”
(2Krón. 20,6)
„Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úr-hoz.”
(2Kor. 5,8)
„Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak.”
(Jel. 7,9)

 

POKOLAz örök halál eltöltésének helye. A bűneikhez tudatosan ragaszkodók jutnak és maradnak itt. Minden, ami szeretetet, örömöt, boldogságot, reményt és célt adhatna, hiányozni fog innen. A gyötrelmet nem Isten okozza, hanem az örök magány, amit  az önzés eredményez.

„Szárazság és hőség nyeli el a hó vizét, a pokol azokat, akik vétkeznek.”
(Jób 24,19)
„És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.”
(Luk. 16,23)
„Ha pedig a te kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól, jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre.”
(Mt. 18,8)
„A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.”
„Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalaiknak készíttetett.”
(Mt. 25,41)


FELTÁMADÁS-ÍTÉLETMinden ember teste, amely a fizikai halál során elpusztult egy az Istentől rendelt időben meg fog elevenedni. Jézus volt az első zsenge, majd azok következnek, akik az Urat szolgálva haltak meg, aztán a többi ember, akik nagy része kárhozatra támad fel. Az ítélet során mindenki ismeretei, képességei és cselekedetei szerint, a szeretet, mint morális törvény (igazság) alapján lesz megmérve. Az igazak jutalmazó, míg a bűnösök kárhoztató ítéletet kapnak.

„Mert amiképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítettnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, aztán azok, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és hatalmat és erőt.”
(1Kor. 15,22-24)
„Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtetésétől fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek.”
(Róma 1,20)
„...valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.”
(Luk. 12,48)
„És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő nálok voltak, és megítéltetnek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.”
(Jel. 20,13)
„...mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, És kijőnek, akik a jót cselekedték, az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.”
(Jn. 5,28-29)
 „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót vagy gonoszt.
(2Kor. 5,10)


KRISZTUS VISSZAJÖVETELEJézus Krisztus visszajön Egyházáért, Izrael megmentéséért, az Antikrisztus és Sátán legyőzéséért, a pogány népek megítélésére és birodalma megalapításáért. Eljövetelét egyre súlyosabb természeti, társadalmi, erkölcsi, vallási problémák fogják előre jelezni. A pontos időpontot senki sem tudja, de a fokozatosan erősödő jelek nagyon valószínűvé teszik a közeli dátumot.

„S ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”
(Jn. 14,3)
„És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljő a Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat: És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.”
(Róm. 11,26-27)
„És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével.”
(2Tessz. 2,8)
„Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe, És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztják őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.”
(Mt. 25,31-32)
„És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy.”
(Zak. 14,9)
„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.”
(Mt. 24,42)
„És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.”
(Mk. 13,26)

 

BEMERÍTKEZÉSA bemerítkező szabad akaratából, szívbeli meggyőződését kifejezve teljesen víz alá merül, ezzel bizonyságot tesz Isten, a szellemvilág és az Egyház előtt, hogy bűneit megbánta, megtért Istenhez, bűnei megbocsáttattak és a megváltás részese lett. Kifejezi azonosulását Jézus Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával, mint a keresztény hit és az evangélium alapvető tényeivel. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében (megbízásából), a Jézus nevére törté-nik.

„Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.”
(Róma 6,3-4)
„Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.”
(Gal. 3,27)
„Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez, és monda a komornyik: Imhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem? Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.”
(Apcsel. 8,36-37)
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.”
(Mt. 28,19)
„Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.”
(Apcsel. 19,5)


SZENT SZELLEM KERESZTSÉG (BEMERÜLÉS A SZENT SZELLEMBE)Az újjászületett keresztény ember felruházása azzal az erővel, ami Jézus Krisztuséhoz hasonló szolgálat végzéséhez szükséges. Kapu a Szent Szellem ajándékaihoz és felelősség azok helyes, építő használatához. Erő az Egyháznak, hogy „nagy küldetését” betölthesse. Bibliai jele a más nyelveken szólás.

„És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet mindem testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak.”
(Joel. 2,28)
„Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel.”
(Luk. 3,16)
„És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.”
(Luk. 24,49)
„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”
(Apcsel. 2,38-39)
„Mikor még szólá Péter ez igéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédeket. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők is nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.”
(Apcsel. 10,44-46)
„És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok, és szólnak vala nyelveken és prófétálnak vala.”
(Apcsel. 19,6)


KRISZTUS TESTE (AZ EGYHÁZ)Minden olyan ember és közösség, csoport része, illetve tagja, aki vagy akik újjászülettek és szeretetkapcsolatban vannak Istennel és egymással. Feladataikat térben és időben elkülönülten gyakorolhatják, ahogyan az emberi test tagjai.
Az Egyház egységét a Szent Lélek közössége és a tagok egymás felé kifejezett szeretete hozza létre.

„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
(Mt. 18,20)
„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”
(Jn. 13,35)
„Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.”
(1Kor. 12,27)
„És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.”
(Ef. 1,22-23)
„Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat, Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.”
(Ef. 5,29-30)
„Én ő bennök, és te én te benned: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.”
(Jn. 17,23)
ÚRVACSORAKülönleges belső közösség és szeretet kifejezése Jézus Krisztus, mint megváltó felé, aki életét adta az egyes emberekért, valamint kifejezése az Úrvacsorát vevők közötti őszinte, testvéri, baráti kapcsolatnak. Családi ünnep, amelyben éltetjük családfőnket Jézus Krisztust és a testvéri szeretetet, amit szívünkben kimunkált.

„Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván. Igyatok ebből mindnyájan, Mert ez az én vérem, az új szövetségnek a vére, amely sokakért kionttatik bűnöknek bocsánatára.”
(Mt. 26,26-28)
„...Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”
(Luk. 2219.)
„Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg lejövend.”
(1Kor. 11,26)
„És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.”
(Apcsel. 2,46)

MISSZIÓAz Egyház küldetése, hogy mindazt a személyes megtapasztalást, ismeretet, erőt, dicsőséget, célokat, reménységet, szeretet, örömöt, békességet, közösséget átadja annak a világnak, amelyből maga is jött, így mindenki számára hozzáférhetővé tegye Isten örömhírét, ami egyedül tud megoldást hozni az emberiség, az egyes emberek erkölcsi, gazdasági, társadalmi prob-lémáinak megoldására.

„...Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
(Mt. 28,19-20)
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő rátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek végső határáig.”
(Apcsel. 1,8)
„És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, És hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani és az ördögöket kiűzni.”
(Mk. 3,14-15)
„Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
(Mt. 5,16)
„Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.”
(Apcsel. 13,47)HÁZASSÁGIstentől származó intézmény, melynek célja a legszorosabb emberi kapcsolat kialakítása testi, lelki, szellemi területen. Az emberi boldogság egyik fő forrása, amely a férfi és a nő szövetségi kapcsolatán alapszik, ezzel járó jogokkal és kötelességekkel. Az egyetlen forma, melyben megengedett a tiszta, felszabadult és biztonságos szexuális kapcsolat.

„És ezt mondá: Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válasza.”
(Mt. 19,5-6)
„A feleségnek adja meg a férj a köteles jóakaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga tes-tének, hanem a felesége.”
(1Kor. 7,3-4)
„Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni.”
(1Kor. 7,9-10)
„És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa.”
(1Kor. 7,13)
„Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy, a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.”
(Zsid. 13,4)
„Hanem azért ti is egyen-egyen ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.”
(Ef. 5,33)

GYERMEKÁLDÁSMinden gyermek Isten áldása. Fogantatásuk pillanatától valóságos személyek, testileg és lelkileg növekednek, szellemileg pedig teljesek. Isten az apára és anyára bízta a gyermekeket, őket rendelte a legfőbb hatalomnak felettük, s őket kéri majd számon értük. A szülők felelősek gyermekeik neveléséért, tanításáért.

„Ímé, az Úrnak öröksége a fiak, az anyaméh gyümölcse: jutalom.
(Zsolt. 127,3)
„Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.”
(Luk. 1,44)
„Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat.”
(Zsolt. 78,5)


TÁRSADALOMMAL VALÓ KAPCSOLATA Keresztény Család Gyülekezet fellép a társadalom minden szintjén személyes példamutatással, szellemi, anyagi eszközeivel a legsúlyosabb problémák megoldásáért (drog, alkohol, válások, öngyilkosság, abortusz, bűnözés stb.) a pozitív erkölcsi értékek megvalósításáért az egyén, a család és a társadalom egyéb szintjein, célul tűzve ki az egyén és a közösség számára az elérhető legnagyobb boldogságot, így megteremtve az alapját a boldog családnak majd a boldog, kiegyensúlyozott, prosperáló társadalomnak.

„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.”
(Jk. 4,17)
„Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.”
(Róma 12,15)
„Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.”
(Róma 12,20)
„Az igazaknak áldása által emelkedik a város, az istentelenek szája által pedig megromol.”
(Péld. 11,11)
„Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsórendűek között.”
(Péld. 22,29)
„Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.”
(Péld. 12,24)

ÁLLAMMAL VALÓ KAPCSOLATA Keresztény Család Gyülekezet elismeri és tiszteletben tartja Magyarország Alkotmányát és a fennálló törvényeit. Teljes erejével törekszik minden állam egyetemes feladatának segítésében, hogy a lehető legboldogabb és legsikeresebb állampolgárok legyenek országunkban.
Célunk, hogy imádkozva állami vezetőinkért, Isten kegyelméből egyre jobbá, virágzóbbá tegyük országunkat.


„Féld az Urat fiam, és a királyt, a pártütők közé ne elegyedjél.”
(Péld. 24,21)
„Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek.”
(Róma 13,1)
„Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, Akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicséretére.”
(1Pt. 2,13-14)
„Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, minden emberért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.”
(1Tim. 2,1-2)