Szeretet Ervel – Er Szeretettel

A gylekezet alkotmnya

A Keresztény Család Gyülekezet
Alkotmánya

MISSION STATEMENT

Amennyire csak lehetséges, az embereket egy személyes és szeretetteljes kapcsolatra vezetni Jézus Krisztussal és egymással, a Bibliára alapozva, a Szent Szellem erejétl hajtva, baráti tanítványsággal elérve.

MOTTÓ

Szeretet Ervel - Er Szeretettel


ALAPELVEK

Istennel való kapcsolat

A Keresztény Család Gyülekezet fellép a következkért:

Mindig növekv dicséret és kommunikáció Istennel (Atya, Fiú és Szent Szellem) ima, dicséret és imádat által, Isten dicsségének, az erejének és hatalmának, szentségének, igazságának, szépségének és szeretetének az ünneplése.
Jézus Krisztus elfogadása, mint a mi szeret, erteljes és dicsséges, nagyszer Megmentnk, urunk és Királyunk, az inspirált Igéje (a Biblia) iránti engedelmesség, és a Szent Szellem befolyása által.
Isten dicsségének és karakterének a kifejezése, a Szent Szellem egyénileg és közösségben megnyilvánuló gyümölcsei és ajándékai által.

Egymással való kapcsolat


A Keresztény Család Gyülekezet fellép a következkért:


Egymást szeretni és értékelni kölcsönös elfogadással, megbocsátással, bátorítással, egymás szolgálatával és önfeladással.
Egymás építése ima, egymásért való bevetés, egymás védelmezése és buzdítása által, az életünk isteni rendeltetésének elérése érdekében.
Egy szent, örömteljes, ujjongó, gyz, egészséges, szeret, jótev, békességgel teljes, hséges, egységes, alázatos, boldog egyháznak lenni.
Más hibáit nem ítélkezve kritizálni, hanem imádkozni érte, inspirálni és bátorítani, hogy jó irányban változzon.
Ragaszkodás a feddés bibliai útmutatásaihoz, és esetleges gyülekezetbl való kizárás, egy világos bibliai elvvel vagy parancsolattal szembeni szándékos megszegés esetén, a szeretet szellemében.
Senkit nem tolerálni, aki egy egységbontó szellemet rejt magában a vezetség, vagy más szolgáló tagok kritizálása formájában, a hátuk mögött.
Kétség esetén mindig a legjobbat gondolni testvéreinkrl, és távollétükben megvédeni ket, amíg lehetségük nyílik, hogy maguk tisztázzák az esetet.
Minden áron a Szent Szellem egységének megtartására törekedni, az egyház Isten által beállított vezetivel és testvéreinkkel.
Tisztelet, becsület, követés és bevetés az Isten által beállított vezetknek, (akik példás viselkedés, hség, felelsség és szolgálattal való megvalósítás által, nemcsak a képességeik szerint vannak kiválasztva), hogy elhivatásukat effektíven és efficiensen maximálják az egyház javára.
Mi mindenkor saját magunkat tartjuk felelsnek az egység, a szeretet és a szellemi élet szintjéért az egyházon belül.

Másokkal való kapcsolat

A Keresztény Család Gyülekezet ígéri, hogy:


Mindenkit, aki magát újjászületett kereszténynek vallja, testvérünknek tekintjük és törekszünk velük harmóniában együtt élni.
Nem kritizálunk elítélen más egyházakat, mozgalmakat vagy gyülekezeteket, hanem imádkozunk és bátorítjuk ket, hogy Isten hibájukat felfedje ugyanúgy, mint ahogy ezt nálunk megteszi.
Mi Krisztus és az teste érdekeit a saját és az egyházunk érdekei elé állítjuk.
Mi minden nem keresztényt a sötétség rabjának tartunk, akiknek szükségük van rá, hogy szabaddá legyenek Isten kegyelmébl megváltott, a mi közbenjárásunk és részvev szeretetünk által.
Isten királyságát az egész világon kiterjeszteni a jó hír terjesztésével minden kreatív és a Szent Szellemtl vezetett formában, egy példás életstílusra alapozva és a Szent Szellemmel betöltve, intenzív közbenjárással és imával.