Szeretet Erővel – Erő Szeretettel


Mai Ige
2015-06-03 15:14
RAJTAD MÚLIK „… megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.” (Máté 16:27

A Biblia azt mondja: „Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet ...
 
 Mai IgeMegvallások
2015-05-31 09:54
„KIHIRDETEM, hogy a hit öröksége van az életemen. Kihirdetem, hogy áldásokat halmozok fel a jövendő nemzedékeknek. Életemet a kiválóság és a becsületesség jellemzi. Mivel helyes döntéseket hozok és a hit útján járok, mások majd követni akarnak engem. Isten bősége veszi körül az életemet. Ez az én megvallásom.”

Amikor az örökség szót hallod, valószínűleg az jut eszedbe, amit magad mögött hagysz majd, vagy az, ahogyan mások emlékeznek rád, ha már nem leszel. Ez az egyik lehetőség, de van valami, ami ennél még nagyobb jelentőségű. Az Ige beszél róla, hogy kegyelmet gyűjthetünk gyermekeinknek, az eljövendő nemzedékeknek.

            Áldásokat és jóindulatot halmozhatsz fel, ha a jövő generációkra is kiható kiváló és hiteles életet élsz. Tudom, hogy ma azért vagyok áldott, mert a szüleim tisztelték Istent. A nagyszüleim is imádkoztak értem, és a kiválóság életét élték előttem.

            Azért tartasz ott, ahol tartasz, mert valaki áldozatot hozott. Valaki imádkozott. Valaki szolgált. És Isten azzal jutalmazza az illetőt, hogy az életedbe árasztja jóságát. Egyikünk sem magától jutott el odáig, ahol tart. A 2Timótheus 1:5-ben Pál apostol azt mondta: „Timótheus, az a hit, amit benned látok, először nagyanyádban, Loisban lakozott, azután édesanyádban, Eunikében, és most benned is látom” (az angol alapján).

            Pál ezt mondja itt: „Timótheus, amit benned látok, nem veled kezdődött. Azzal kezdődött, hogy volt egy imádkozó nagymamád. Az életével tisztelte Istent. Kegyelmet halmozott fel, amit átadott az édesanyádnak, és most benned is látható. És az a jó hír, hogy veled sem ér véget. Nemzedékről nemzedékre tovább öröklődik.”

            Talán nem érzed úgy, hogy istenfélők örökségében részesültél, mert szüleid vagy nagyszüleid nem adták a napjaikat Istennek. De lehet, hogy annak a száz évvel ezelőtt hátrahagyott örökségnek a termését aratod most, amit az ük-ükapád vagy más őseid hagytak rád. Ők imádkoztak. Segítettek másokat. Az ő hitük, az ő kiváló életük ültette el a magot, és Isten most azzal jutalmazza meg őket, hogy segít neked győzedelmes életet élni.

            A Szentírás elmondja Józsuénak és Izrael népének a történetét, akik egy nagy csatában harcoltak. Vezetőjük, Mózes egy dombtetőn állt, magasra tartva Isten botját. Amíg Mózes kezei a magasban voltak, Józsué és a nép győzelemre állt. Amikor azonban elfáradt, és leeresztette a kezét, az ellenség fölébük kerekedett.

            Mózes felismerte, mi történik. Megkért néhány férfit, hogy tartsák a magasban a kezét. De szeretném valamire felhívni a figyelmedet. Józsué lent volt a csatatéren, és győzött. Nem tudta, hogy csupán azért állt győzelemre, mert Mózes ott a dombtetőn feltartotta a kezét.

            Ha Mózes nem tette volna meg a maga részét, Józsué és a nép elvesztette volna a csatát. A nekünk szóló kihívás az: úgy éljünk, hogy másokat győzelemre segítsünk. Minden meghozott helyes döntéseddel felemeled a kezedet. Megkönnyíted az utánad jövők dolgát. Ahányszor ellene állsz a kísértésnek, gyermekeid számára aratsz győzelmet.

            Ahányszor kedves és tisztelettudó vagy, ahányszor megsegíted a szükségben lévőket, ahányszor eljössz a gyülekezetbe, szolgálsz és adakozol, kegyelmet halmozol fel. Lehet, hogy a gyerekeidé lesz, lehet, hogy az unokáidé, de az is lehet, hogy száz év múlva lesz valakié a leszármazottaid közül, aki a te életed miatt fogja Isten jóságát megtapasztalni.
Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA
2014-07-07 19:38


Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 Gabriella CSODÁS GYÓGYULÁSA

 A videón láthatjátok, amint az ÚR Hatalmas ereje egy pillanat alatt meggyógyította Gabriellát 46 évnyi fájdalmas szenvedés után - csont TBC-ből, Lyme-kórból!!! A videón láthatjátok Jon Palmer pásztort (KCSGY - Győr) is, ő tolmácsol, és Magyari László evangelistát, és Magyar László pásztort (KCSGY-Győr) is!!!! HALLELUJAH!!! :) DICSŐSÉG AZ ÚRNAK!!!
Felkent víz
2014-07-07 17:55


 

 Kedves testvérek!

 Minden vasárnap az istentiszteleten, szolgálunk a felkent vízzel.


Bizonyságainkat megnézhetitek itt.
GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL
2011-03-01 15:12


GONDOLATOK AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A GYÓGYULÁSRÓL.

 

Hűségesen hallgatok Istenem az és Uram szavára és cselekszem akaratát, ami kedves a számára; figyelek parancsaira, megtartom rendeléseit: és Isten nem fogja hagyni, hogy a világban jelenlévő betegségek és kórokozók rám támadjanak. Ő az Úr, aki meggyógyít engem. (II. Mózes 15:26 alapján)

Szolgálom az Urat, Istenemet és Ő megáldja a kenyeremet és vizemet, és távol tartja tőlem a betegségeket. ( II. Mózes 23:25 alapján)

Mindig azon az úton járok,  melyet az Úr az én Istenem parancsolt nekem, hogy éljek és jól menjen dolgom és hosszú ideig élhessek örökségemben, melyet Krisztus által nyertem. (V. Mózes 5:33 alapján)

Az Úr szeret engem és megáld engem és megsokasít engem. Megáldja gyermekeimet és mindent, amim van. Az Úr elvesz tőlem minden betegséget és nem hagyja, hogy  bármi baj vagy kór kerítsen hatalmába, ami csak a világon jelen van. (V. Mózes 7: 13-15 alapján)

Gondot fordítok rá, hogy engedelmeskedjek az én Uram, Istenem szavának, megtartom minden parancsát, amit parancsolt nekem és ő előbbre valóként kezel engem a föld minden nemzeténél. Mindezek az áldások beteljesednek rajtam és elérnek engem, mert engedelmeskedem az Úr az és Istenem szavának.

Áldott vagyok a városban és áldott vagyok az országban. Áldott méhemnek gyümölcse, áldott földemnek termése. (V. Mózes 28: 1-14 alapján )

Csak az Úr parancsolatainak engedelmeskedem.  Az Úr elvette rólam a betegség, szükség, nyomorúság, halál átkát. Tökéletesen egészséges vagyok, mert Krisztus megszabadított a törvény hatalma alól. ( Gal. 3:13 alapján)

Isten megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból. (Zsolt. 34:21 alapján)

Dicsérem az Urat, az én Istenemet, mert ő segít, hogy helyesen cselekedjek, Ő az én Uram. (Zsolt. 42:11 alapján)

Isten megváltotta lelkemet a sírnak hatalmából és örökké élek, mert örök életem van Krisztusban (Zsolt. 49:15, 9 alapján)

A Te kegyelmed jobb az életnél. Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged szám (Zsolt. 63:4, 6 alapján)

Lelkem áldja az Urat, nem feledkezik meg semmi jótéteményéről, Isten megbocsájtja minden bűnömet és meggyógyítja minden betegségemet. Napról-napra gondoskodik rólam szabadításom Istene. (Zsolt. 103:2,3; 68:20 alapján)

Nincsen beteg ember a családomban. (Zsolt. 105:37 alapján)

Lépes méz a kedves beszéd, amit szólok: édes lelkemnek és gyógyulás testemnek. (Péld. 16:24 alapján)